Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Φύλαξης για ένα (1) έτος

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες φύλαξης του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας για ένα (1) έτος. Για να κατεβάσετε την προκύρηξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Φύλαξης για ένα (1) έτος.pdf ...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Φύλαξης για ένα (1) έτος

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες φύλαξης του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας για ένα (1) έτος. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 394/10-3-2021 - ΣΟΧ 1/2021

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 394/10-3-2021 - ΣΟΧ 1/2021 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας – άρθρο 88 του ν. 4611/2019. Αναρτώνται σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και ...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ψ61Υ465ΙΨ4-Ζ25 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΨΤΟΔ465ΙΨ4-ΩΚ1 ...

Ανακοίνωση Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2021 Εκκινεί την Τετάρτη 12 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Προκήρυξη του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ...

Πρόσληψη 10 ατόμων Επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη 10 ατόμων Επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού υπ΄Αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387 Έντυπο ΣΟΧ 11 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπειρίας ...

Συνοπτικός Διαγωνισμός Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΄΄Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού΄΄ κατεβάστε το αρχείο εδώ ...

Διακήρυξη προμήθειας προστατευτικών μιας χρήσης

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προβαίνει σε  Συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια «Προστατευτικού ρουχισμού/υλικών μιας χρήσης»  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.475,80€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ...

Προκήρυξη - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Τροφίμων

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου. Προκήρυξη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Τροφίμων ...

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Κουρείου

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Κουρείου για ένα έτος προς το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ ...