Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2024 ΕΔΩ ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ   ημερομηνία ανάρτησης 11 Ιουνίου 2024 ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ:491/15-4-2024 . Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 349017, 349020,349022,349026,349028,349031,349033,349035ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:« ΤΡΟΦΙΜΩΝ » ΓΙΑ ΤΟ Θ.Χ.Π.Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 492 ΨΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ 19/4/2024 ΚΑΙ  ΛΗΓΕΙ 3/5/2024   ημερομηνία ανάρτησης 18 απριλίου 2024 ...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1 2024

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2024 της υπ΄αρίθμ. πρωτ 154/08-02-2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ - ΘΕΣΗ 100ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1 ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - 101ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1 ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - 102     ...

Ορθή Επανάληψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2024

Εκκινεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 Προκήρυξη του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η Τρίτη 19 Μαρτίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ...

Πρόσληψη 5 ατόμων Επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2024 Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού υπ΄Αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387 Έντυπο ΣΟΧ 11 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπειρίας     Ημερομηνία ανάρτησης 6 Μαρτίου 2024 ...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2024

Εκκινεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 Προκήρυξη του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η Τρίτη 19 Μαρτίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας για τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 162/1-12-2023 (ΑΔΑ: 92ΟΖ465ΙΨ4-ΞΞΥ) Απόφαση του Δ.Σ. Κατεβάστε την προσκληση εδώ     ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ"

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού" πατήστε εδώ. ...

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια: «Τροφίμων» για το Θ.Χ.Π.Ε.

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια: «Τροφίμων» για το Θ.Χ.Π.Ε. Προϋπολογισμός 64.989,93€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο τιμής με διάρκεια για ένα (1) έτος. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ...