Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Πρόσληψη 10 ατόμων Επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη 10 ατόμων Επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού υπ΄Αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387 Έντυπο ΣΟΧ 11 ...

Συνοπτικός Διαγωνισμός Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΄΄Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού΄΄ κατεβάστε το αρχείο εδώ ...

Διακήρυξη προμήθειας προστατευτικών μιας χρήσης

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προβαίνει σε  Συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια «Προστατευτικού ρουχισμού/υλικών μιας χρήσης»  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.475,80€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ...

Προκήρυξη - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Τροφίμων

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου. Προκήρυξη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Τροφίμων ...

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Κουρείου

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Κουρείου για ένα έτος προς το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ ...

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού καυσίμων

Απόσπασμα πρακτικού από την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με Αριθμό 22/2020 από 20/11/2020 . Στο Καρπενήσι σήμερα στις 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή Αξιολογησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (προμήθειας υγρών ...

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιατρικές Υπηρεσίες

1η Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας για τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, διάρκειας ενός (1) έτους. Κατεβάτε την πρόσκληση εδώ   ...

Περίληψη - Προκήρυξη - Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υγρών Καυσίμων

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου. Περίληψη Διακήρυξης Προκήρυξη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πετρελαίου   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας για τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, διάρκειας ενός (1) έτους. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ   ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κουρείου για ένα έτος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κουρείου για ένα έτος. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ   ...