Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Διακήρυξη προμήθειας προστατευτικών μιας χρήσης

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προβαίνει σε  Συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια «Προστατευτικού ρουχισμού/υλικών μιας χρήσης»  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.475,80€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ...

Προκήρυξη - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Τροφίμων

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου. Προκήρυξη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Τροφίμων ...

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Κουρείου

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Κουρείου για ένα έτος προς το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ ...

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού καυσίμων

Απόσπασμα πρακτικού από την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με Αριθμό 22/2020 από 20/11/2020 . Στο Καρπενήσι σήμερα στις 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή Αξιολογησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (προμήθειας υγρών ...

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιατρικές Υπηρεσίες

1η Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας για τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, διάρκειας ενός (1) έτους. Κατεβάτε την πρόσκληση εδώ   ...

Περίληψη - Προκήρυξη - Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υγρών Καυσίμων

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου. Περίληψη Διακήρυξης Προκήρυξη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πετρελαίου   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας για τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, διάρκειας ενός (1) έτους. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ   ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κουρείου για ένα έτος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κουρείου για ένα έτος. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ   ...

Ανάρτηση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου των Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Πινάκων Υποψηφίων για την Πλήρωση 05 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού

Ανάρτηση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου των Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Πινάκων των Υποψηφίων για την Πλήρωση 05 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θέσεις μια (1) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ θέσεις δύο (2) και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ θέσεις δύο (2) της αριθ. 876/7-7-2020 προκήρυξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.   Πρακτικό ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ...