Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Προκήρυξη πρόσληψης υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε η  προκήρυξη (ΑΔΑ:6ΕΙΑ465ΙΨ4-ΠΑΡ) πρόσληψης τριών (3) υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19. Η υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνεται ...

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Υποψηφίων για την Πλήρωση 04 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων / Νοσηλευτών

Ανάρτηση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου των Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Πινάκων των Υποψηφίων για την Πλήρωση 04 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών της αριθ. 308/17-03-2020 προκήρυξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Πρακτικό Επιτυχόντες Απορριπτέοι ...

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε η  προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (ΑΔΑ: ΨΩΒΥ465ΙΨ4-4Η9) του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19. Η υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: ikp-gramm@jmc.gr από την Τετάρτη 18-3-2020 έως ...

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ειδών καθαριότητας και Ευπρεπισμού

  Διακήρυξη Διαγωνισμού Ειδών καθαριότητας και Ευπρεπισμού Διευκρινιστική Δήλωση   ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής - φορολογικής

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Λογιστικής - Φορολογικής Υποστήριξης για ένα έτος. κατεβάστε την πρόσκληση εδώ ...

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6 ατόμων για την κάλυψη αναγκών Φύλαξης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών Φύλαξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι. Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται ...

Προκήρυξη έξι ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες (πενθήμερη 4ωρη απασχόληση).   Αιτήσεις από Τετάρτη 31/07/2019 εως Παρασκευή 09/08/2019 και ώρα 15:00   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ...

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6 ατόμων για την κάλυψη αναγκών Φύλαξης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών Φύλαξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι. Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται ...

Προκήρυξη έξι ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες (πενθήμερη 4ωρη απασχόληση). Αιτήσεις από Τετάρτη 10/04/2019 εως Παρασκευή 19/04/2019 και ώρα 15:00 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ...

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι. Κατά των προσωρινών πινάκων, ...