Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προβαίνει σε  Συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια «Προστατευτικού ρουχισμού/υλικών μιας χρήσης»  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.475,80€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ