Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Ανακοινώνουμε ότι το θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ. (CPV: 09132100-4, CPV: 09135100-5, CPV: 09134100-8) για τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 132.832,000 € (με ΦΠΑ 24%) για ένα έτος 2023-2024 από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 183402

Περίληψη

Διακήρυξη