Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια: «Τροφίμων» για το Θ.Χ.Π.Ε. Προϋπολογισμός 64.989,93€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο τιμής με διάρκεια για ένα (1) έτος.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ