Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500
Φροντίδα για τον παππού και τη γιαγιά

Στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό κάνοντας ασφαλή και άνετη τη διαμονή των φιλοξενούμενων μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Με την υπ’ αρ. Δ9/49158/12867/27-12-2016 (ΥΟΔΔ 722) απόφασης ορίστηκαν τα μέλη και με την 675/14-12-2017 τεύχος ΥΟΔΔ απόφαση ο Διοικητής.

Χαιρετισμοί Προέδρου

Υπό κατασκευή.

Νέα - Δραστηριότητες

Διαβάστε τα νέα και τις δραστηριότητες του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαβάστε τις προκηρύξεις και τους Διαγωνισμούς του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο θεραπευτήριο απαιτείται η συμπλήρωση της αντίστοιχη αίτηση και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Εγκαταστάσεις

Υπό κατασκευή.

Διαβάστε τα νέα μας

Διακήρυξη προμήθειας προστατευτικών μιας χρήσης

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προβαίνει σε  Συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια «Προστατευτικού ρουχισμού/υλικών μιας χρήσης»  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.475,80€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ...

Προκήρυξη - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Τροφίμων

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου. Προκήρυξη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Τροφίμων ...

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Κουρείου

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Κουρείου για ένα έτος προς το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ ...

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού καυσίμων

Απόσπασμα πρακτικού από την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με Αριθμό 22/2020 από 20/11/2020 . Στο Καρπενήσι σήμερα στις 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή Αξιολογησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (προμήθειας υγρών ...
Επισκεφτείτε μας

Θα μας βρείτε στην οδό Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100 και στο τηλέφωνο +30 22373 50500.