Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Απόσπασμα πρακτικού από την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με Αριθμό 22/2020 από 20/11/2020 .

Στο Καρπενήσι σήμερα στις 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή Αξιολογησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (προμήθειας υγρών καυσίμων ), η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 104/30-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΗΥ465ΙΨ4-ΘΑΘ) Απόφαση του Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και τα δικαιολογητικά των μειοδοτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως ορίζεται στους όρους της αριθ. 1369/13-10-2020 διακήρυξης η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκρονικο Μητρώο Δημοσίων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PR0C0007488815 2020-10-16

Κατεβάστε το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού καυσίμων εδώ