Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει κλειστό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ: 60.000 με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής.

Περίληψη - Διακήρυξη

Διακήρυξη - Πρόσκληση